Skocz do zawartości

Beata Kostrzycka

Eksperci
 • Zawartość

  18
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Beata Kostrzycka

 • Tytuł
  Forumowicze

Informacje

 • Płeć
  Female

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. W sytuacji, gdy na podstawie umowy najmu (czy dzierżawy) użytkowany jest samochód ciężarowy, za koszt uzyskania przychodu uważa się wszystkie wydatki związane z jego bieżącą eksploatacją, czynsze dzierżawne i opłaty za najem, koszty ubezpieczenia, paliwo. Co więcej, w przypadku samochodów ciężarowych nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jeśli pojazd spełnia przesłanki samochodu ciężarowego (co jest potwierdzone dokumentem VAT-1) to dodatkowo istnieje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa.
 2. Zmianę w obszarze numeru rachunku bankowego należy dokonać za pośrednictwem formularza CEIDG-1, czyli na tym samym druku, który posłużył im do rejestracji działalności. We wniosku przedsiębiorca powinien w pierwszym polu zaznaczyć, iż zgłasza wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, gdzie podaje się również datę powstania tej zmiany. Wniosek składa się w terminie do 7 dni od dnia powstania zmiany. Aktualizacja danych poprzez wniosek CEIDG jest równoczesną aktualizacją danych w: - identyfikatorze NIP - Urzędzie Skarbowym - REGON - Urzędzie Statystycznym - oddziałach ZUS lub KRUS, w zależności od zadeklarowanego systemu ubezpieczeń. Przedsiębiorca wypełnia jeden wniosek, dzięki czemu nie musi tracić czasu na zgłaszanie tych samych zmian w każdym urzędzie czy instytucji.
 3. Proszę wziąć pod uwagę zapis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast zgodnie z ust. 5 ww artykułu, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. W ust. 6 dodano, że powyższe zasady mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. W tym przypadku jest Pan w stanie jednoznacznie stwierdzić, do jakiego roku podatkowego zaliczyć koszty, ponieważ dotyczą konkretnie działalności prawniczej. Co do rejestracji do VAT jako podatnik korzystający ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust 1 to generalnie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, dopiero przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji (VAT-R), w celu rejestracji do podatku VAT.
 4. Jeśli faktura trafiła do obiegu poprzez przekazanie jej do klienta, to transakcji nie można anulować. Doszło bowiem do do czynności opodatkowanych. W tym wypadku może Pan wysłać do klienta ponaglenie zapłaty. Gdy mimo starań w ściągnięciu należności nie uda się wyegzekwować zapłaty od kontrahenta, po 180 dniach można rozpocząć odzyskiwanie VAT-u. Zgodnie z art. 89a ust.1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności natomiast uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki: 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, 2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny, wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, 3. wierzytelności nie zostały zbyte, 4. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, 5. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie. W przypadku otrzymania przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, jest on obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. Wierzyciel by móc skorygować podatek należny, musi dodatkowo otrzymać zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia dłużnika. Dopiero w tym miesiącu będzie można dokonać korekty podatku należnego. Mimo co najmniej 7 miesięcy oczekiwania na możliwość odzyskania podatku VAT to cała procedura jest łatwiejsza i szybsza niż w przypadku odzyskania podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe gdy: - wierzytelności zostały uprzednio zaliczone do przychodów należnych, - nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Aby wierzytelności uznać za nieściągalne należy to udokumentować: - postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, - postanowieniem sądu o: a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność opisana w powyższym punkcie, c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
 5. Aby dane transakcje pojawiały się w deklaracji VAT-UE, wprowadzając fakturę należy zaksięgować ją jako WNT oraz podać NIP kontrahenta będącego podatnikiem VAT-UE. Z art. 60 dyrektywy 2006/112/WE wynika, że miejscem importu towarów jest to państwo członkowskie, na którego terytorium towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty. Dla polskiego podatnika, który kupił towary w kraju trzecim (Chiny) i za pośrednictwem niemieckiego przedstawiciela celnego i podatkowego dokonał ich odprawy celnej w Niemczech dalsze przemieszczenie należących do niego towarów jest WNT, które podlega polskiemu VAT. Transakcję tę należy wykazać w informacji podsumowującej (VAT-UE). Z uwagi na to, że zgłaszającym towar do odprawy celnej jest agencja celna, to w informacji podsumowującej należy wskazać ją jako kontrahenta dokonującego dostawy i – jeżeli jest ona zarejestrowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – podać właściwy i ważny numer nadany jej w Niemczech (NIP unijny poprzedzony kodem DE).
 6. W odniesieniu do treści interpretacji indywidualnej z dnia 26.10.2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr sygn. IBPP2/443-562/10/JJ: W odniesieniu bowiem do budownictwa mieszkaniowego przepisy dotyczące podatku od towarów i usług przewidują możliwość zastosowania 8% stawki podatku jedynie w zakresie dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji czy też przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części. Jednocześnie przepisy te nie przewidują takiej stawki podatku dla usług projektowania (instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych wraz z przyłączami). Usługi projektowe realizują odrębne od usług remontowo-budowlanych potrzeby klienta, a zatem nie mogą być uznane za tożsame z ww. usługami remontowo-budowlanymi. Zatem, skoro ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla usług projektowych, tak więc, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przedmiotowe usługi projektowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Jeśli umowa zlecenia jest wykonywana „obok” prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przedmiot umowy zlecenia jest inny niż przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie podatkowym jest to odrębne źródło przychodów. Umowa nie powinna zostać uwzględniona w przychodach firmowych. Jeśli natomiast umowa zlecenia jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzn. przedmiot prowadzonej działalności jest taki sam jak przedmiot wykonywanej umowy zlecenia to dla celów podatkowych przychód z umowy jest traktowany jako przychód z działalności. W takim wypadku powinna zostać wystawiona faktura VAT sprzedaży, w celu rozliczenia podatku VAT. Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25.05.2010 r., nr sygn. IPPP1/443-205/10-4/ISz.
 8. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar. W związku z tym, jak Pan zauważył, mandatu nie można uwzględnić w kosztach firmowych. Biorąc pod uwagę, że wydatek z faktury jest bezpośrednio związany z mandatem, ponieważ został przez niego wygenerowany- również nie można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
 9. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, np. dla wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych obowiązuje stawka 5,5%. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się: - budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2; - lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Tak więc do budownictwa nie objętego społecznym programem mieszkalnym stosuje się stawkę 23%
 10. Wykonanie dodatkowego badania technicznego oraz dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu skarbowego w określonych terminach jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa (interpretacja indywidualna nr sygn. 1439/ZV/P/Pr-69/06/GŁ). Tak więc ma Pani prawo do odliczenia VAT z tych faktur, ponieważ obiektywnie można stwierdzić, że dany pojazd spełnia kryteria którejś z kategorii pojazdów uprawniających do pełnego odliczenia VAT, co zostało po 4 dniach potwierdzone zaświadczeniem VAT-1.
 11. Deklaracje VAT-UE oraz VAT-9M wprawdzie dotyczą rozliczeń od zakupów i sprzedaży wewnątrzwspólnotowej ale nie są tożsame. Deklarację VAT-UE składają podatnicy podatku VAT oraz osoby prawne nie będące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług. Natomiast deklarację VAT-9M składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami. Ponieważ jest Pan czynnym podatnikiem VAT, to jeszcze przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowej musi się Pan zgłosić do VAT-UE (na wniosku aktualizacyjnym VAT-R) i tym samym składać do Urzędu Skarbowego informacje podsumowujące tego typu transakcje na deklaracji VAT-UE.
 12. Wszystko zależy od tego z jaką datą jest wystawiona faktura korygująca. Jeśli z listopadową to księguje ją Pan w bieżącym miesiącu. Jeśli natomiast korekta wystawiona jest z datą wrześniową to prawidłowym rozwiązaniem jest cofnięcie się do miesiąca poprzedniego i zaksięgowanie dokumentu pod datą jego wystawienia. Takie księgowanie jest bezpieczniejsze i nie rodzi zarzutu zawyżenia kosztów miesiąca, w którym została wystawiona faktura korygująca. Po zaksięgowaniu dokumentu należy przygotować korektę deklaracji VAT-7K za III kwartał a następnie ponownie naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Należne urzędowi skarbowemu kwoty proszę przelać uwzględniając ewentualne odsetki. Kalkulator odsetek podatkowych znajdzie Pan na poniższej stronie: http://www.kalkulatory.gofin.pl/12,Kalk ... owych.html Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeśli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł.
 13. Ponieważ usługa "Bezpieczne urządzenie", chroniąca przed skutkami kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia, dotyczy bezpośrednio telefonu firmowego to można ją zaliczyć do wydatków firmowych i tym samym ująć w kosztach.
 14. Świadczenie usług nauczania języków obcych podlega przedmiotowemu zwolnieniu z VAT, fakturę wystawia się ze stawką VAT "zw". Co do formy zatrudnienia lektora to proszę wziąć pod uwagę kwestię rezultatu działania. Przy umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonywania czynności (w tym wypadku uczenia języka). Natomiast w ramach umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia określonego w umowie rezultatu (w tym wypadku nauczenia języka). Przy umowie zlecenia i o dzieło płatności mogą być wykonywane miesięcznie zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.
 15. Gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, będzie nim także w zakresie prywatnego najmu lokalu. Zgodnie z przepisami nie można bowiem być opodatkowanym podatkiem VAT z prowadzonej działalności i korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie najmu. Przychody z wynajmu jak i z prowadzonej działalności należy wykazać w jednej deklaracji VAT-7K. Należy zatem wystawić fakturę ze stawką VAT zw - jeśli wynajem dotyczy celów mieszkalnych lub 23%- jeśli dotyczy celów niemieszkalnych. Jeśli najem rozliczany jest za pomocą ryczałtu (stawka 8,5%) to fakturę należy dodać tylko do samego rejestru VAT sprzedaży.
×