Skocz do zawartości

Paula Zamorska

Użytkownicy
 • Zawartość

  103
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Paula Zamorska

 • Tytuł
  Forumowicze
 1. witam, system o którym Pani pisze to PUE - platforma usług elektronicznych ZUS Więcej na ten temat znajdzie Pani na http://pue.zus.pl/ Pozdrawiam
 2. Witam, od 1 stycznia 2012 r. osoba rejestrująca działalność może dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG formularz VAT-R. Jednak nie każdy może skorzystać z tych udogodnień. Formularz VAT-R mogą dołączyć przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Potwierdzenie opłaty rejestracyjnej (170 zł) należy dołączyć w ciągu 3 dni od daty złożenia zgłoszenia, w postaci pliku z rozszerzeniem pdf., co w konsekwencji oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku dostarczenia w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty. Więcej na ten temat na http://poradnik.wfirma.pl/articles/view ... em-ceidg-1 Instrukcję wypełniania VAT R znajdzie Pan na http://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-vat-r Pozdrawiam
 3. Paula Zamorska

  młodociany

  Witam, Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych pracowników. więcej na ten temat na: http://www.katowice.oip.pl/index.php?op ... racodawcow Pozdrawiam
 4. witam, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania § 19. 1. Kopie dokumentów kasowych sporządzanych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani są przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż. Pozdrawiam
 5. Witam, Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, za fakturę uznaje się bowiem również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: - kolejami normalnotorowymi, - taborem samochodowym, - statkami pełnomorskimi, - środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, - promami, - samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane: a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, c) odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, d) kwotę należności wraz z podatkiem, e) kwotę podatku;. Zatem, jeżeli bilet spełnia powyższe warunki, będzie mógł stanowić podstawę do dokonania odliczenia. Należy zaznaczyć, że przy niezachowaniu choćby jednego z wymienionych warunków prawa do odliczenia nie będzie. Przykładowo, jeżeli trasa przejazdu nie będzie przekraczała 49 km, wówczas przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć VAT od tegoż biletu (całość księguje się za pomocą DW kwotą brutto). Pozdrawiam
 6. Witam serdecznie, kwartały nalicza się począwszy od miesiąca stycznie, czyli: - I kwartał - styczeń, luty, marzec, - II kwartał - kwiecień, maj, czerwiec, - III kwartał - lipiec, sierpień, wrzesień, - IV kwartał - październik, listopad, grudzień. Zaliczkę należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego zamknięcie kwartału (np. zaliczkę za I kwartał opłaca się do 20 kwietnia, za II kwartał do 20 lipca, za III kwartał do 20 października, za IV kwartał do 20 stycznia lub w zeznaniu rocznym). Pozdrawiam
 7. witam Pana, jest dokładnie tak, jak Pan pisze: - jeśli zakupuje się towary handlowe i materiały, i dodatkowo na fakturze widnieje koszt transportu/przesyłki, wówczas wartość towaru trafia do kolumny 10 KPIR, a przesyłka do 11 jako koszt uboczny zakupu - jeśli zakupu dokonano na potrzeby firmy, wówczas zarówno jak koszt zakupu jak i transport trafiają w KPIR do kolumny 13 (pozostałe koszty). Pozdrawiam
 8. Witam, Raport miesięczny jest wystarczający do łącznego zapisu w KPiR, ale należy drukować jeszcze raporty dobowe.
 9. witam, Od 1 października deklaracje VAT-7/VAT-7K dla osób fizycznych można przekazywać elektronicznie bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wysyłka deklaracji autoryzowana jest kwotą przychodu wykazaną na deklaracji rocznej za 2010 rok. Więcej szczegółów można znaleźć na http://e-deklaracje.gov.pl/index.php?pa ... 121001-123 Pozdrawiam
 10. Dzień dobry, Zgodnie z definicją w podatku od towarów i usług mały podatnik, to taki: - którego wartość sprzedaży brutto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), jeżeli kwota jego prowizji czy innego wynagrodzenia brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 45.000 euro (wyrażonej w złotych) Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się wg kursu średniego NBP na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Zatem limit na rok 2012 przeliczamy wg tabeli kursów średnich NBP Nr 191/A/NBP/2011 dnia 3 października 2011 r., gdzie kurs euro wynosi 4.4370 zł. Pozdrawiam
 11. Witam, Odsetki od 11.05.2012 wynoszą 14,5% w skali roku. Jeśli zaległość powstała na skutek prawnie skutecznie złożonej korekty wraz z uzasadnieniem i zapłaci Pani wynikająca z niej zaległość a w ciągu 7 dni możesz zastosować obniżenie do 75% wyliczonych odsetek. Jeśli wartość odsetek wynosi mniej niż 6,60 wówczas nie ma obowiązku opłacania ich. Pozdrawiam
 12. Witam, Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie faktu zawieszenia działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto przedsiębiorstwo w okresie zawieszenia działalności nie może osiągać przychodów z tej działalności gospodarczej. Dodatkowo ustawa określa czynności jakie ma prawo wykonywać dany podmiot w okresie zawieszenia: - ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, - ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, - ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, - ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, - wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, - ma prawo osiągać przychody finansowe – także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, - może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Do obowiązków przedsiębiorców należy także składanie rocznego sprawozdania finansowego. Jest jednak wyjątek, który mówi że przedsiębiorca korzystający z niezamykania ksiąg rachunkowych może również nie składać rocznego sprawozdania za rok obrotowy którego dotyczy okres zawieszenia i niezamykania ksiąg. Ponadto przedsiębiorca nie może zapomnieć również o obowiązku powiadomienia o wznowieniu działalności. Bowiem nawet po upływie maksymalnego okresu zawieszenia działalność sama automatycznie się nie odwiesza. Więcej na ten temat na http://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie- ... spodarczej
 13. witam, Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął już prowadzenie działalności gospodarczej to nie może rozpocząć jej po raz drugi. Zmianę daty rozpoczęcia działalności gospodarczej można dokonać tylko i wyłącznie przed określonym we wniosku dniem rozpoczęcia. Oczywiście przedsiębiorca może zawiesić działalność na minimum 30 dni lub większą określoną przez niego liczbę dni (do 24 miesięcy). Polecam artykuł o zawieszeniu działalności gospodarczej na http://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie- ... spodarczej Pozdrawiam
 14. Witam Panią, co do zasady, wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. W bardziej złożonych przypadkach Minister Gospodarki ma 3 dni na weryfikację i ujawnienie wpisu. Minister Finansów ma również 3 dni na nadanie numeru NIP jeśli ktoś nie posiada takowego. (źródło: http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.Engi ... 2c305480c9) Pozdrawiam
 15. Paula Zamorska

  e-faktury

  Witam serdecznie, polecam zapoznanie się z kompendium wiedzy o e-fakturach, dostępnym na http://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-e-fakturach Pozdrawiam
×