Skocz do zawartości

Ewa Szpytko

Eksperci
 • Zawartość

  69
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Ewa Szpytko

 1. Witam, oczywiście że spółka z o.o. wymaga nieco więcej formalności, dodatkowo trzeba pamiętać że i kosztów - zgłoszenia w krs wymagane dla spółek z o.o. są płatne natomiast zgłoszenia w CEIDG jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek cywilnych już nie wymagają opłat. Różnica polega także na formie księgowości - spółki z o.o. wymagają prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych (usługa droższa niż prowadzenie kpir/ewidencji przychodów przez małą firmę - jednoosobową działalność gospodarczą). Często z prowadzeniem spółki związane jest również podwójne opodatkowanie - raz jako spółka a dwa jako pracownik lub właściciel otrzymujący dywidendę. Natomiast to zwykle wskazywane jest jako atut spółki z o.o. to odpowiedzialność przenoszona na podmiot a nie na samą osobę fizyczną - spółka odpowiada kapitałem spółki natomiast jednoosobowy przedsiębiorca całym swoim majątkiem. Jednak jak spojrzymy na praktykę nie zawsze jest tak różowo w spółce - wie to każdy właściciel który chciał zaciągnąć kredyt na spółkę - wymaga się zwykle od niego bowiem poświadczenia własnym majątkiem. Dodatkowo jeżeli zostanie udowodnione że właściciel przyczynił się do upadłości spółki odpowiedzialność zostaje rozszerzona. Artykuł szczerzej opisujący zagadnienie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cit-15-jednoosobowa-dzialalnosc-czy-spolka-z-o-o-co-sie-oplaca
 2. W takim przypadku pod względem ulgi podatkowej dzieci liczone są jako pierwsze i drugie (nie uwzględniamy trzeciego na które ulga już nie przysługuje). Polecam broszurkę MF w kwestii rozliczenia ulgi na dzieci: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5900960/ULOTKA-ulga_na+dzieci_2017.pdf
 3. Chodzi o to co się składa na podstawę opodatkowania? Jeżeli tak to opisuje to ustawa o VAT: Art. 31. 1. Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. 1a. W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 4-6, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest odpowiednio kwota, jaką nabywający jest lub byłby obowiązany zapłacić. 2. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku; 2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podstawą jest więc sama należność za towar jak i np. koszty transportu. Przy księgowaniu więc całość traktujemy jako WNT nie tylko wartość zakupionych towarów ale też wspomniany tu np. koszt uboczny.
 4. Tak, mali podatnicy VAT i podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z pomocy de minimis, która pozwala jednorazowo zamortyzować środki trwałe (KŚT 3-8 z tym że wyłączając samochody osobowe), których wartość przekracza 3500zł. Uwaga na limit: łączna wartość jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć 50.000 euro w danym roku podatkowym. Korzystając z pomocy de minimis warto złożyć wniosek do US o wydanie zaświadczenia o skorzystaniu z amortyzacji jednorazowej i w jakiej wysokości. Przyda się chociażby do kontrolowania limitu korzystania z pomocy.
 5. Pani koleżanka ma tutaj raję. Ponieważ zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Więc umowa z małżonkiem, a dokładnie rachunek nie będzie kosztem w Pani działalności.
 6. Tutaj już ubezpieczenie na życie nie może być traktowane jako koszt ponieważ nie spełnia definicji art. 22 ust.1
 7. Należałoby sporządzić protokół wycofania ze względu na zakończony okres przydatności i z pewnością należałoby dokonać korekty zapisów w KPiR przeksięgowując z 10 na 13. Czasem również zwraca się ten towar dostawcy, warto więc poczytać jeszcze Interpretacje na ten temat np. sygn. ILPB1/415-531/10-2/KŁ
 8. Proszę zwrócić uwagę na art. 19. ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim jest to przychód który należy opodatkować.
 9. Notę księgową podpina się pod fakturę której dotyczy natomiast podpisany drugi egzemplarz odsyła Pan do wystawcy noty. Nie dokonuje Pan księgowania noty ponieważ nota zmienia jedynie dane a nie wielkości.
 10. Jeżeli nie jest w stanie Pani przewidzieć ilości tych opłat i przez to nie są one zawarte jako składowa kompleksowej usługi za którą wystawia Pani fakturę przeniesienie opłat skarbowych dokonuje się właśnie notą księgową. Refakturowania się raczej w tym przypadku nie stosuje.
 11. Witam, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przy mediach dotyczy jedynie podatku VAT. Czyli do KPiR koszt mediów trafia zgodnie z datą wystawienia faktury natomiast do VAT zgodnie z data terminu płatności (art. 19 ust 13 oraz art. 86 ust. 10 pkt 3).
 12. Witam, oczywiście nie ma czegoś takiego jak stosowanie jednej stawki VAT w prowadzonej działalności. Stawka VAT bowiem zleży od charakteru danej czynności. Może więc zdarzyć się że na jednej fakturze będzie stawka 23% dla jednego produktu a dla drugiego 8%. To zgodne z prawem jeżeli oczywiście stawki faktycznie odpowiadają przepisom. Warto tu skorzystać z wyszukiwarki PKWiU z przyporządkowanymi stawkami np. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu/ ... m.html#D56
 13. Witam, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: „stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego”. Stowarzyszenie (z wyłączeniem przypadku stowarzyszenia zwykłego) jest zatem osobą prawną ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym również konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . Stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z tą ustawą, ale z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie może Pan zatem prowadzić KPiR ani Ewidencji przychodów. Prowadząc stowarzyszenie należy prowadzić pełną księgowość.
 14. Witam, w przypadku świadczenia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w całości ze środków publicznych świadczenie to podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z Art. 43. ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT. Czyli zwolnienie ze względu na charakter usługi :arrow: wystawia Pani fakturę ze stawką ZW
 15. Jeżeli ma Pani pracowników to jak najbardziej wydatki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Również jeżeli przyjmuje Pani klientów to zwyczajowy poczęstunek kawą, herbatą, wodą mineralną tolerowany jest jako koszt uzasadniając że nie nosi znamion reprezentacji. Proszę zajrzeć na przykładową interpretację: http://www.podatki.biz/interpretacje/0166360.txt Natomiast oczywiście jeżeli nie ma Pani pracowników i nie przyjmuje w biurze klientów to wydatek związany z zakupem kawy czy herbaty traktuje się jako wydatek prywatny nie zaliczany do kosztów.
 16. Przypominam, że limit 40 tys zł oraz okres dwóch miesięcy na założenie kasy przysługuje przedsiębiorcom w kolejnych latach działalności natomiast dla pierwszego roku prowadzenia limit wynosi 20 tys. zł i prawo do zwolnienia traci się tutaj już z chwilą jego przekroczenia. Także proszę mieć to na uwadze.
 17. Witam, jeżeli wyznaczył Pan część mieszkania w której prowadzi Pan działalność w takiej proporcji w jakiej pozostaje ta część do powierzchni całego mieszkania może Pan zaliczyć do kosztów zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego. Odsetki księguje Pan na podstawie: harmonogramu spłaty kredytu proporcjonalnego wyliczenia w stosunku wydzielonej dla celów działalności do całej powierzchni mieszkania wyciągów bankowych Do księgowania używa Pan dowodu wewnętrznego.
 18. Witam, likwidując działalność powinno się sporządzić zarówno spis z natury jak i wykaz składników majątku - nawet gdy ich wartość na dzień likwidacji byłaby 0zł.
 19. Witam, zmianę formy opodatkowania zgłasza się do 20 stycznia. Jest to jedyny termin termin bowiem nie można zmieniać formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego. Zmianę należy zgłosić na wniosku CEIDG (choć urzędy często żądają jeszcze złożenia wniosku pisemnego również do 20 stycznia). Natomiast obecnie może Pan się zgłosić do właściwego dla siebie US i spytać o możliwość przejścia już teraz na ryczałt ponieważ dopiero co działalność została założona i jeszcze nie zaistniały żadne zdarzenia gospodarcze. Wybierając się do US warto mieć wówczas już przygotowane CEIDG ze zmianami.
 20. Ewa Szpytko

  darowizna a VAT

  Jeżeli jest Pani czynnym podatnikiem VAT to faktycznie przy darowiźnie ŚT. Pomimo tego że ŚT jest w pełni zamortyzowany podatek naliczany jest od ceny zakupu. Oczywiście podatek ten będzie konieczny do odprowadzenia jeżeli przy zakupie przysługiwało Pani prawo do odliczenia VAT.
 21. Witam, o tym jakie dokumenty potwierdzają WDT mówi art. 42 ust 3 ustawy o VAT: 1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznaczniewynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), 2) kopia faktury i 3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku które zawierają: 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; 2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; 3) określenie towarów i ich ilości; 4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego. Jeżeli więc posiadane dokumenty mają wymagane informacje będą wystarczające do udokumentowania WDT. Jeżeli nie można się również posłużyć dokumentami o których mowa w art. 42. ust. 11.
 22. Ewa Szpytko

  VAT- marża

  Witam, taką sprzedaż wykazuje Pan również na kasie pod tzw. "zerem technicznym". Zapis służy jedynie ewidencji i nie powinien być uwzględniany przy księgowaniu raportu kasowego. Podstawę księgowania w KPiR będzie stanowiła faktura VAT-marża.
 23. Moim zdaniem także nie ma obowiązku, z tym że z US bywa różnie... Zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis będzie dopiero wymagane gdy przedsiębiorca ubiega się o dotację i wówczas musi podać z jakich źródeł pomocy korzystał. Brak zaświadczenia nie powinien pozbawiać prawa do jednorazowej amortyzacji. Zaświadczenia natomiast przydają się z pewnością do wyliczenia wartości z jakiej już skorzystano. Pamiętać należy że z jednorazowej amortyzacji można korzystać do określonego limitu - 50.000euro (222.000zł).
 24. Dokument PZ nie stanowi dowodu księgowego w księgowości uproszczonej jaką jest KPIR. W takim wypadku należałoby sporządzić dowód wewnętrzny na którym widnieje data, nr kolejny dokumentu, nazwę oraz ilość towaru, jego cenę jednostkową i wartość ogólną. Warto byłoby również zamieścić imię i nazwisko osoby sprzedającej nam towar. Tak wystawiony dowód wewnętrzny będzie stanowił podstawę do zaksięgowania wydatku na zakup towaru w KPiR.
 25. Z reguły otrzymanie zaliczki od kontrahenta zagranicznego na poczet przyszłej usługi powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT oraz konieczność wystawienia faktury zaliczkowej. Jeżeli jednak miejsce świadczenia usługi ustalone na podstawie art. 28b-28n ustawy o VAT nie będzie znajdowało się w Polsce, wystawienie faktury zaliczkowej nie będzie wówczas powodowało obowiązku wykazania VAT należnego. Jeżeli zaliczka dotyczy usługi, dla której miejsce świadczenia ustalane jest na podstawie art. 28b ustawy o VAT, na fakturze zaliczkowej powinno się podać adnotację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca.
×