Skocz do zawartości

Angelika Borowska

Eksperci
 • Zawartość

  153
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

1 obserwujący

O Angelika Borowska

 • Tytuł
  Forumowicze

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. Wybór sposobu finansowania zakupu jest bardzo indywidualny. I zależy od takich czynników jak kondycja finansowa firmy, zdolność kredytowa, branża, wartość sprzętu który chcemy nabyć itd. Tak więc ciężko jednoznacznie ocenić, która z form finansowania będzie dla Pana najlepsza. Każda z nich posiada plusy i minusy. Dlatego ze swojej strony zachęcam do zapoznania się z artykułami, które powinny przybliżyć Panu tę kwestię: http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-i-kredyt-podobienstwa-i-roznice oraz http://poradnik.wfirma.pl/-kredyt-i-leasing-w-finansowaniu-inwestycji-firmy
 2. Witam, Kwestie te są bardzo indywidualne i zależą od firmy leasingowej. Każda z firm stosuje swoje własne algorytmy w tym zakresie. Dlatego najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nimi. Pozdrawiam
 3. W przypadku gdy wykorzystujesz prywatny samochód osobowy do celów prowadzonej działalności gospodarczej wówczas tak jak pisze adi musisz prowadzić kilometrówkę dla celów podatku dochodowego. Wydatki na eksploatację samochodu będą podlegały limitowi kilometrówki, co oznacza, że mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu do celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu bądź w przypadku jazd lokalnych. W przypadku samochodów osobowych stawki kształtują się następująco: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł. Informacje o zasadach prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu znajdzie Pan pod adresem: http://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-przebiegu-pojazdu Co ważne, gdy samochód w myśl przepisów ustawy o PIT jest samochodem ciężarowym, wówczas nie prowadzi się kilometrówki dla celów podatku dochodowego.
 4. Witam, Tak, należy prowadzić akta osobowe pracowników z podziałem na 3 grupy: A, B i C. A - Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę W skład tych dokumentów wchodzą: - wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający informacje, takie jak: dane osobowe, kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, ukończonych kursach i szkoleniach, dodatkowych uprawnieniach i umiejętnościach; - świadectw pracy od poprzednich pracodawców lub inne dokumenty potwierdzające okresy jego zatrudnienia; - dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do wykonywania oferowanej pracy; - świadectwa ukończenia szkół i uczelni; - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. B - Nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia Ta część dokumentacji pracowniczej poświęcona jest w szczególności dokumentom powstałym w przebiegu zatrudnienia. Zalicza się do nich: - umowa o pracę; - potwierdzenie zapoznania się ze wspomnianymi wyżej przepisami i informacjami; - zaświadczenia o szkoleniach bhp; - dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia (o ile takie powierzono); - dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; - oświadczenia o wypowiedzeniu pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie; - orzeczenia lekarskie po badaniach okresowych i kontrolnych; - kopię zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika, uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna. C - Ustanie zatrudnienia W tym miejscu należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy, tj. : - oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę; - kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy; - potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzeniem za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym oraz inne dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym np. dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; - umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę; - orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy. Sposób przechowywania Akta osobowe należy przechowywać w oryginalnej postaci w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego. Najlepiej ułożone chronologicznie i ponumerowane tak, by w łatwy i szybki sposób można było je odszukać. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem. Zgodnie z art. 125A par. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokumentację pracowniczą, w tym dotyczącą okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę, przechowuje się przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Na podstawie tych dokumentów ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty. Jeżeli firma została zlikwidowana, to obowiązki w przechowaniu może przejąć wyspecjalizowane archiwum.
 5. Angelika Borowska

  VAT UE

  Witam, W sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie występuje: - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz - wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług wówczas nie składa się zerowej informacji podsumowującej VAT UE.
 6. W przypadku gdy opłaca Pan składki wyłącznie za siebie i za osoby współpracujące (minimalna podstawa wymiaru składek) zmiana wysokości podstawy wymiaru, wywołana zmianami w prawie (podwyższeniem lub obniżeniem kwoty przeciętnego wynagrodzenia) nie powoduje konieczności składania deklaracji rozliczeniowej. Pozdrawiam.
 7. Witam, Tak, mimo to musi dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu w formularzu aktualizacyjnym VAT-R należy w części C3 zaznaczyć odpowiednie pola. Pozdrawiam.
 8. Witam, W polskim prawie nie ma przepisów, które zabraniałby posiadania więcej niż jednego samochodu. Jednak w razie kontroli musi być Pan w stanie udowodnić że oba samochody są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan w artykule: http://www.podatnik.info/publikacje/dru ... irme,36267 Pozdrawiam.
 9. Witam, Stawkę zw.można zastosować w sytuacji gdy podatnik spełnia łącznie dwa warunki określone w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług: - podatnikowi przy nabyciu samochodu przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 60% kwoty podatku, ale nie więcej niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, - samochód był pojazdem używanym w myśl art. 43 ust. 2 ustawy o VAT co oznacza, że okres użytkowania wynosił co najmniej 6 miesięcy po nabyciu prawa do rozporządzania nim jak właściciel. Natomiast stawkę w wysokości 23% VAT stosuje się w sytuacji gdy sprzedawany samochód osobowy był wykorzystywany w działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 6 miesięcy. Reasumując z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że może skorzystać Pan ze zwolnienia. Pozdrawiam.
 10. Witam, Sposób rozliczenia tej transakcji uzależniony jest od tego, czy przy zakupie towarów przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT, czy też nie. Tak czy inaczej, przekazanie towarów handlowych na cele osobiste nie przyczynia się do powstania przychodu. Jednak ich wartość należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodu: 1. W sytuacji, gdy przy zakupie towaru przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT należy wystawić fakturę wewnętrzną (zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT), na której od ceny zakupu netto towarów naliczmy podatek VAT. Na jej podstawie wyksięgowujemy wartość wycofanych towarów z kolumny 10 KPiR, natomiast VAT ująć w rejestrze sprzedaży. 2. Natomiast, gdy przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie towarów handlowych, które aktualnie chce przekazać na cele prywatne, nie ma obowiązku jej opodatkowania oraz wystawiania faktury wewnętrznej. W takiej sytuacji należy jedynie wyksięgować wartość przekazanych towarów w kol. 10- zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Pozdrawiam.
 11. Witam, Jak wynika z Art. 92. § 1. ust. 2 Kodeksu Pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - trwający łącznie do 33 dni - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Pozdrawiam.
 12. Witam, Fakturę należy ująć w KPiR w dacie wystawienia faktury, co wynika z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT.
 13. Witam, Amortyzacja jednorazowa nie obejmuje samochodów osobowych. Wyróżniamy dwie sposoby amortyzacji samochodu osobowego: - metoda liniowa gdy jest to nowy samochód wówczas stawka, jak wynika z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, wynosi 20% - całkowity okres amortyzacji wynosi 5 lat. W czasie trwania amortyzacji nie można zmienić jej stawki ani wysokości odpisów amortyzacyjnych. - metoda indywidualna gdy jest to samochód używany(samochód uznawany jest za używany, gdy podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był wykorzystywany przez okres 6 miesięcy). Wówczas minimalny okres amortyzacji takiego samochodu wynosi 30 miesięcy, natomiast maksymalna stawka odpisów amortyzacyjnych wynosi 40% w skali roku. Możliwość ta wynika z art. 22j ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W czasie trwania amortyzacji nie można zmienić jej stawki ani wysokości odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji dokonuje się od wartości początkowej samochodu. Zakupiony samochód stosowany do celów firmowych należy wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych. Dodatkowo proszę pamiętać o sporządzeniu dokumentu OT. Pozdrawiam.
 14. Witam, Jeżeli zakup domeny ma związek z prowadzoną działalnością i spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT-kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23- to jak najbardziej może stanowić koszt uzyskania przychodu. Wówczas w sytuacji gdy podmiot jest podatnikiem VAT księgowanie wygląda następująco: - wartość netto kol. 13 - pozostałe wydatki w dacie wystawienia faktury - podatek VAT- rejestr zakupu wg odpowiedniej stawki w dacie otrzymania faktury Gdy podmiot nie jest czynnym podatnikiem VAT wówczas wartość brutto z faktury należy ująć w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki. Pozdrawiam.
 15. Witam, Biuro rachunkowe zastosowało indywidualną stawkę amortyzacyjną ze względu najprawdopodobniej na fakt, że samochód przed zakupem był użytkowany przez okres minimum 6 miesięcy. Wówczas odpisy amortyzacyjne należy ujmować w kosztach przez okres 2,5 roku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto samochód do użytkowania. Wszystkie te informacje wynikają ze sporządzonego prze BR dokumentu OT- przyjęcie środka trwałego do użytkowania. Generalnie najlepszym rozwiązaniem będzie nie zmienianie stawki wcześniej zastosowanej. Więcej na temat zmiany stawek amortyzacyjnych przeczyta Pan tutaj: http://podatki.onet.pl/obnizanie-ipodwy ... rasa-detal http://www.vat.pl/stawek-amortyzacyjnyc ... /index.php Pozdrawiam.
×