Skocz do zawartości

Gosja

Użytkownicy
 • Zawartość

  25
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez okres 3 lat. Ewidencja czasu pracy nie jest częścią akt osobowych. W części C akt osobowych przechowuje się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Powinny być tam przechowywane: oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, dokumenty, które dotyczą żądania wydania świadectwa pracy, dokumenty, które związane są z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, jeżeli zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejno następujących po sobie terminowych umów o pracę (art. 171 par. 3 Kodeksu pracy), kopia świadectwa pracy, które zostanie wydane pracownikowi, potwierdzenie dokonania czynności, które związane są z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, gdy taka umowa została zawarta przez strony, orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy. W przeciwieństwie do akt osobowych pracownika, sposób przechowywania ewidencji czasu pracy nie został sprecyzowany w przepisach. Na ten cel najlepiej założyć osobną teczkę/segregator, w którym będzie przechowywana dokumentacja.
 2. Jeżeli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA został podany błędny kod tytułu ubezpieczenia konieczne jest wyrejestrowanie ubezpieczonego na druku ZUS ZWUA. W formularzu należy podać kod tytułu do ubezpieczeń, datę z którym ubezpieczony został prędzej zgłoszony, jako kod przyczyny wyrejestrowania proszę wprowadzić 600 - inna przyczyna. Następnie trzeba ponownie zgłosić ubezpieczonego na druku ZUS ZUA podając prawidłowy kod tytułu ubezpieczeń.
 3. Obowiązek udostępnienia pracownikowi na jego wniosek dokumentów, na podstawie których zostało wyliczone jego wynagrodzenie, wynikający z art. 85 § 5 Kodeksu pracy, dotyczy wyliczenia każdej należności ze stosunku pracy. W związku z tym, należy przedstawić pracownikowi ewidencje, na podstawie których zostało naliczone wynagrodzenie, czyli imienną kartę wynagrodzeń oraz ewidencję czasu pracy, w której zawarte są informacje dotyczące korzystania z urlopów, przebywania na zwolnieniu chorobowym, czy innych nieobecności. Pracownikowi należy także udostępnić dokumentacje, w której są obliczane dodatki do wynagrodzenia, np. ekwiwalenty, premie itp. lub potrącenia. Jako udokumentowanie naliczonego wynagrodzenia może Pani przekazać pracownikowi "pasek płac", na którym widoczne są poszczególne składniki wynagrodzenia. Na żądanie pracownika, pracodawca ma obowiązek udostępnić do wglądu nie tylko dokumenty, na podstawie których obliczono jego wynagrodzenie, ale także regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy oraz wyjaśnić ich treść.
 4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy występuje: gdy suma przychodów pracownika z wszystkich źródeł objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1680,00 zł). przez 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, przez 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby, która ukończyła 50 rok życia i w okresie 30 dniowym poprzedzającym zatrudnienie była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna, gdy pracownik (kobieta) ukończyła 55 lat lub pracownik (mężczyzna) ukończył 60 lat. Zwolnienie po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego odnosi się wyłącznie do tych pracowników, którzy po urlopie związanym z rodzicielstwem kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Jeżeli pracownica nie była wcześniej zatrudniona w Twojej firmie, nie możesz skorzystać ze zwolnienia opłacania składek na Fundusz Pracy, gdyż pracownica rozpoczyna nowe zatrudnienie i nie jest to „powrót z urlopu".
 5. Gosja

  Zastępstwo w zleceniu

  Jeżeli zleceniodawca nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, a w zakresie Twojej działalności (nr PKD we wpisie do CEIDG) znajduje się wpis o wykonywaniu takich usług, możesz zlecić przeprowadzenie szkolenia osobie, która posiada uprawnienia. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie podpisanie umowy zlecenie.
 6. Do 10 dnia kolejnego miesiąca musisz złożyć do ZUS deklarację rozliczeniową za poprzedni miesiąc. Na niej zostanie wykazana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to jednocześnie dla ZUS informacja o deklarowanej wysokości składek. Nie ma konieczności składania osobnej informacji.
 7. W przypadku zawieszenia działalności nie opłaca się składek ZUS. Należy jednak pamiętać, że okres obowiązywania ubezpieczenia zdrowotnego to 30 dni od momentu ustania obowiązku do ubezpieczeń - zawieszenia działalności, po tym okresie utracisz możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, czyli nie można skorzystać z lekarza w ramach NFZ itp. By tego uniknąć w trakcie zawieszenia działalności można opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Pod kątem czysto teoretycznym - tak, jest to możliwe. Pomimo, iż istnieje prawne domniemanie odpłatności umowy zlecenia, to można zawrzeć taką umowę bez wynagrodzenia. W tym celu należy ująć odpowiedni zapis, nie budzący wątpliwości, że obie strony umowy wyrażają taką wolę. Członek rodziny pozostający z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagający w prowadzeniu tej działalności traktowany jest jak osoba współpracująca. Co do zasady za osobę taką odprowadza się składki ZUS na takich samych zasadach jak za przedsiębiorcę. Wyjątkiem jest właśnie zawarcie z małżonkiem umowy zlecenia. Co istotne w przypadku zawarcia z osobą współpracującą umowy zlecenia podstawę wymiaru składek stanowi uzyskany z tego tytułu przychód. Jeżeli więc małżonek wykonuje czynności na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia nie rodzi to obowiązku ubezpieczeń społecznych. Warto jeszcze poruszyć aspekt praktyczny: Przede wszystkim ZUS może zakwestionować zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia, jako próby uniknięcia zapłaty składek. Wynika to z tego, że osoby współpracujące z prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia. Tak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 13 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Kolejna rzecz to ustalenie, czy faktycznie pomoc małżonki w prowadzonej działalności ma charakter stały i istotny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 23 i 27 nakłada na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeśli zatem okazjonalnie pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej małżonkowi przedsiębiorcy świadczy współmałżonek prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, to jego praca powinna być traktowana jako wypełnienie obowiązku pomocy i współdziałania dla dobra rodziny i nie ma charakteru odpłatnego. Nie ma wówczas konieczności tworzenia umowy. Pomocne w ustaleniu powyższego może być orzecznictwo. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 maja 2008 r. (II UK 286/07) stwierdził, że „za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych uznać należy taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu”. Reasumując, proszę zastanowić się, jaki będzie charakter współpracy małżonki w Pana działalności gospodarczej. Czy zawieranie takiej umowy będzie w ogóle konieczne, lub czy nie będzie to stanowiło nadużycia w świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 9. Obowiązujące przepisy nie zabraniają dokonania wznowienia zawieszonej działalności przed upływem minimalnego okresu zawieszenia, tj. 30 dni. Odnośnie ZUS - w takiej sytuacji uzna zawieszenie działalności gospodarczej za nieskuteczne. Konsekwencją tego będzie obciążenie Pani jako płatnika składkami ubezpieczeniowymi za okres bezskutecznego zawieszenia wykonywania działalności.
 10. Pomoc osoby współpracującej z przedsiębiorcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej może mieć zarówno charakter odpłatny, jak i nieodpłatny. Umowa zlecenia może mieć charakter nieodpłatny. Zgodnie z art. 735 K.c., jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeśli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. W świetle powyższego, strony umowy zlecenia mogą "umówić się", że umowa zlecenia będzie nieodpłatna. W kwestii rozstrzygnięcia ubezpieczeń przez osobę wykonującą umowę zlecenia nieodpłatnie, ZUS na swojej stronie internetowej w zakładce pt. "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania" wyjaśnił, że: "(…) Ustawa (Kodeks cywilny - przypis redakcji) dopuszcza więc - jeśli zostanie to wyraźnie określone w umowie - nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia. Jeżeli zatem nieodpłatny charakter umowy zlecenia wynika wyraźnie z jej postanowień - umowa ta nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych.". Biorąc pod uwagę wyjaśnienie ZUS, osoba wykonująca nieodpłatnie umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym (także ubezpieczeniu zdrowotnemu).
 11. Na wstępie doprecyzuję w jakich okolicznościach przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. 1. Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dla osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty Zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy osoba ta: 1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub 2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Świadczenie emerytalne, o którym mowa, to kwota emerytury wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. W kwocie tej nie uwzględnia się innych dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu bezpłatnego węgla lub deputatu węglowego. 2. Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dla osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z art. 82 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy osoba ta: 1) uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub 2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Jeżeli spełnia Pani, któryś z wymienionych powyżej warunków to przysługuje Pani zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w dalszym ciągu podlega Pani temu ubezpieczeniu. Dlatego też w przekazywanych za dany miesiąc kalendarzowy dokumentów rozliczeniowych wpisuje się, jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę nie niższą niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku (w 2014 r. - 3.004,48 zł), zaś jako kwotę składki na to ubezpieczenie wpisuje się 0,00 zł.
 12. Odnośnie samej możliwości zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia: Zgodnie z art. 735. § 1. Kodeksu Cywilnego "jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy." Istnieje więc prawne domniemanie odpłatności zlecenia. Powinno być więc wyraźnie wskazane w umowie, że wykonana zostanie nieodpłatnie. Tak aby z zapisu wynikało jednoznacznie, że obie strony umowy zgadzają się na nieodpłatność. Inną kwestią jest pokrycie kosztów szkolenia zleceniobiorcy: Jeżeli w umowie zostanie zapisane, że "przychodem zleceniobiorcy będzie otrzymanie szkolenia zapłaconego przez zleceniodawcę" będzie to równoznaczne z koniecznością uznania kwoty szkolenia jako wynagrodzenia zleceniobiorcy i konieczność jego oskładkowania i opodatkowania. Wartość sfinansowanych zleceniobiorcy kosztów szkolenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę opodatkowania.
 13. Należy zleceniobiorcę zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia "zatrudnienia". Jeśli zgłoszenie będzie dotyczyło tylko ubezpieczenia zdrowotnego należy tego dokonać na formularzu ZUS ZZA jeśli do zarówno do zdrowotnego jak i społecznych - ZUS ZUA. Przy umowie zlecenia obowiązkowa będzie składka zdrowotna i wtedy zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZZA, ale zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń społecznych i wtedy właściwy jest formularz ZUS ZUA. Odnośnie przedłużenia umowy automatycznie - nie stosuje się tego typu zapisów. Umowę zawiera się na konkretny okres. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie należy mylić jej ze stosunkiem pracy. Wymiar godzin ujęty w umowie jest elementem charakterystycznym dla stosunku pracy. W umowie zlecenia, zleca się wykonywanie określonych czynności w ciągu czasu trwania umowy. Ewentualnie można określić wynagrodzenie poprzez stawkę za godzinę wykonywania czynności umownych.
 14. Gosja

  Lista obecności

  Pracodawca ma co do zasady swobodę wyboru przyjętego w zakładzie sposobu potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy. Najczęściej pracodawcy realizują ten obowiązek poprzez zobowiązanie pracowników do podpisywania list obecności, czasem ze wskazaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ma to związek z bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników. Lista obecności ze wskazaniem godziny wejścia / wyjścia i własnoręcznym podpisem pracownika wyczerpuje ten obowiązek. Coraz częściej spotykane jest potwierdzanie obecności w pracy poprzez wykorzystanie systemów odwołujących się do narzędzi pracy, w które zostali wyposażeniu pracownicy. A konkretnie systemy oparte na logowaniu się na sprzęcie komputerowym, z użyciem hasła lub tokena będącego w użyciu tylko tego jednego pracownika. W większych firmach, szczególnie tych które przywiązują dużą wagę do dyscypliny pracy, do potwierdzania służą karty magnetyczne, zegarowe albo innego rodzaju elektroniczne rejestratory obecności w pracy.
 15. Gosja

  zatrudnienie emeryta

  Rozliczenie składkowo - podatkowe emeryta zatrudnionego w oparciu o stosunek pracy jest identyczne jak w przypadku pracownika niepobierającego emerytury. Należy zwrócić uwagę na kwestię uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek (rocznie 556,02 zł, miesięcznie 46,33 zł). Co do zasady to ZUS dokonując wypłaty świadczenia emerytalnego ma pierwszeństwo w uwzględnieniu kwoty ulgi podatkowej. Będzie miała Pani obowiązek do końca lutego każdego roku - powiadomić ZUS o zarobkach zatrudnionych emerytów uzyskanych przez nich w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia osiągnęli powszechny wiek emerytalny.W zaświadczeniu o zarobkach emeryta (rencisty) podaje się uzyskany przez niego w danym roku kalendarzowym przychód w kwotach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przychodzie tym należy również uwzględnić kwoty pobranych zasiłków. Emeryt będzie również osobą, która ukończyła 50 rok życia, dlatego pracodawca (zatrudniający nie więcej niż 20 pracowników) wypłaca wynagrodzenie chorobowe za 14 dni, następnie wypłatę zasiłków przejmuje ZUS.
×