Skocz do zawartości

Malwina1979

Użytkownicy
 • Zawartość

  79
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. Tak, nie ma znaczenia czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jest studentem studiów dziennych czy zaocznych, jeżeli posiada status studenta, to z tytułu umowy zlecenie nie opłaca się za niego składek ZUS.
 2. W 2016 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć kwoty 10 137,50 zł
 3. Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem dla celów ubezpieczeń w ZUS traktowana jest jak umowa o pracę, czyli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wykonującego u własnego pracodawcy umowę zlecenia uwzględnia uzyskany przez niego przychód z umowy o pracę i umowy zlecenia i od łącznej kwoty oblicza składki na te ubezpieczenia.
 4. Tak. Dokumenty związane z pracownikiem, które wpłynęły po ustaniu zatrudnienia należy przechowywać w części C akt osobowych.
 5. Tak, konieczne jest złożenie deklaracji ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń oraz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń z podaniem nowego kodu tytułu ubezpieczenia 05 10.
 6. Jeżeli miejsce pracy wskazuje konkretny adres, pod jakim znajduje się siedziba pracodawcy, konieczna jest modyfikacja treści umowy o pracę, gdyż adres miejsca pracy zawarty na umowie jest jednym z warunków pracy, tak jak np. wynagrodzenie czy wymiar etatu. Zmiany należy dokonać stosując wypowiedzenie warunków pracy i płacy lub poprzez zawarcie z pracownikami porozumienia zmieniającego, tzw. aneksu do umowy.
 7. Jeżeli z tytułu umowy o pracę będziesz opłacać obowiązkowo tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wówczas musisz się zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.
 8. Po złożeniu formularza CEIDG, ZUS zostanie poinformowany o rozpoczęciu działalności gospodarczej i utworzy konto płatnika składek (druk ZUS ZFA). Obowiązkowo (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej) musisz dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego).
 9. Jeżeli będziesz przekazywać dokument zgłoszeniowy ZUS ZWUA do ZUS w formie papierowej, zleceniobiorca powinien podpisać się z tyłu deklaracji, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną (poprzez program Płatnik lub portal PUE) za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu elektronicznego, na deklaracji nie umieszcza się podpisu zleceniobiorcy.
 10. Pracownica może dopiero po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnować z pozostałej części tego urlopu - jest to okres przeznaczony na regenerację organizmu. Wówczas niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
 11. Zasada dotycząca terminu do udzielenia zaległego, gdy urlopu upływa 30 września następnego roku, obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Czyli, dotyczy urlopu za 2011 r. W przypadku urlopu zaległego za 2010 rok, należy liczyć według starych zasad, czyli przedawnienie urlopu za 2010 rok nastąpiło 31 marca 2014 roku.
 12. W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego można prowadzić działalność gospodarczą. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Składki z tego tytułu finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Obowiązkowo należy opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Po przyznaniu przez ZUS zasiłku macierzyńskiego należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 oraz zarejestrowania tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.
 13. Jeżeli składki ZUS były opłacane od standardowej podstawy wymiaru, po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego żona może dokonać korekty deklaracji rozliczeniowej za lipiec i naliczyć składki proporcjonalnie. Po przyznaniu przez ZUS zasiłku macierzyńskiego należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 oraz zarejestrowania tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, należy dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego oraz ponownie zarejestrować się na druku ZUS ZUA do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 14. Składki należy wykazywać w deklaracjach rozliczeniowych zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia. Czyli, jeżeli wynagrodzenie za sierpień zostanie wypłacone w sierpniu 2015, składki od tego wynagrodzenia należy naliczyć w deklaracji ZUS za sierpień 2015. Jeżeli wypłata wynagrodzenia za sierpień nastąpi we wrześniu 2015 (do 10 dnia miesiąca), wówczas w deklaracji za sierpień pracownika trzeba wykazać z zerowymi podstawami wymiaru składek, gdyż jest zatrudniony w firmie lecz nie osiągnął przychodu, który byłby podstawą naliczenia składek. Składki za tego pracownika należy wykazać na deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata, czyli w deklaracji za wrzesień 2015 r.
 15. Malwina1979

  ekwiwalent

  Aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w danym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12. W 2015 roku współczynnik wynosi 21, co wynika z wyliczenia: [365 - (52 niedziele + 13 dni świąt + 48 sobót)] : 12 = 252 : 12 = 21
×