Skocz do zawartości

gołąbek

Użytkownicy
 • Zawartość

  14
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O gołąbek

 • Tytuł
  Początkujący
 1. Od 01/01/2015 jako płatnik składek już nie masz takiego obowiązku. Wcześniej przed zniesieniem tej powinności, płatnik składek do 30 kwietnia bieżącego roku miał obowiązek sprawdzić prawidłowości danych przekazywanych do ZUS za rok ubiegły. Były sankcje, jeśli płatnik składek nie wywiązał się z tego.
 2. Przepisy o sus określają przekazywanie dokumentów rozliczeniowych, które podlegają korekcie. Jest to: 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości przez płatnika we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS, 7 dni od uprawomocnienia się decyzji, jeżeli konieczność korekt danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, 30 dni w przypadku,gdy od dnia otrzymania protokołu kontroli, jeżeli konieczność kontroli danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze kontroli.
 3. W przypadku umowy zlecenie, co do zasady zleceniobiorcę należy zgłosić do ubezpieczeń w ZUS (wyjątkiem jest uczeń/student do 26 roku życia). W zależności od tego, czy osoba posiada inny tytuł do ubezpieczenia, podlega odpowiednio ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu lub tylko zdrowotnemu. W przypadku osoby, która nie ma innego zatrudnienia, zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, jedynie dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Zleceniobiorca zostaje objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami ZUS od dnia dokonania zgłoszenia. W tej sytuacji nie ma znaczenia, że osoba zatrudniana na podstawie umowy zlecenie posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku zatrudnienia zleceniobiorcy należy dokonać zgłoszenia do ZUS. Na formularzu ZUS ZUA, jeżeli zleceniobiorca podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym jak i zdrowotnemu. Jeśli zleceniobiorca wyraża wolę opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, chęć podlegania temu ubezpieczeniu, należy wykazać na deklaracji ZUS ZUA w części dotyczącej dobrowolnych ubezpieczeń. Przy wypełnianiu zgłoszenia do ubezpieczeń, musisz pamiętać o określeniu stopnia niepełnosprawności zleceniobiorcy (jest to ostania cyfra w 6-cio cyfrowym kodzie tytułu do ubezpieczeń społecznych widocznym na raportach imiennych przekazywanych do ZUS).
 4. Minimum jakie pracownik otrzymuje za pracę świadczoną w nocy za każdą godzinę przepracowaną, to dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Nie ma przeszkód, aby ustalić wyższe od ustawowych dodatki za pracę w nocy. Wyższy dodatek za pracę w nocy można wprowadzić w danym zakładzie pracy poprzez postanowienia układów zbiorowych pracy i innych aktów wewnątrzzakładowych.
 5. Z uwagi na fakt, że praca w nocy jest dla pracowników bardziej obciążająca, ustawodawca w szczególny sposób reguluje powyższą pracę. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00 rano . Dokładne określenie pory nocnej powinno zostać zawarte w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, w obwieszczeniu pracodawcy lub w umowie o pracę. Granice pory nocnej nie zawsze muszą być takie same dla wszystkich pracowników; różni pracownicy w zależności od swej pracy mogą mieć inne przedziały tejże pory. W przypadku gdy ty jako pracodawca nie określisz dokładnie pory nocnej, przyjmuje się, że pora nocna w danym zakładzie pracy trwa 10 godzin, pomiędzy 21.00 a 7.00.
 6. Z wynagrodzenia za pracę – po uprzednim odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS – podlegają potrąceniu bez zgody pracownika tylko następujące należności według zachowania wymienionej poniżej kolejności: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy Kolejność dokonywania potrąceń jest taka, jak przedstawiłem powyżej, a także w określonych granicach: do wysokości 3/ 5 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych - w przypadku należności alimentacyjnych, do wysokości 1/ 2 wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych. Przy dokonywaniu potrąceń musisz również pamiętać o kwocie wolnej od potrąceń, która jest uzależniona przede wszystkim od tego, jakie sumy podlegają egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
 7. W sytuacji gdzie pracownik tylko przez część miesiąca był nieobecny w pracy wskutek choroby a w przeliczeniu na okres miesiąca, twój pracownik otrzymałby pensje na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, Fundusz Pracy powinien zostać naliczony. Jako płatnik składek jesteś zobowiązana do opłacania składki na Fundusz Pracy. Fundusz Pracy naliczasz w razie wykonywania zatrudnienia przez część miesiąca przez pracownika, m.in. w przypadkach: wykonywania zatrudnienia przez niepełny miesiąc z powodu rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca, wykonywania pracy przez niepełny miesiąc z powodu pobierania przez część miesiąca wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby albo pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, korzystania z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca, innych nieobecności w pracy, powodujących zmniejszenie należnego przychodu za pracę.
 8. Aby w przyszłości zawrzeć umowę o pracę z osobą, z którą chciałbyś współpracować, może to dojść wskutek zobowiązania stron poprzez umowę przedwstępną. W przedwstępnej umowie o pracę strony zobowiązują się do nawiązania w przyszłości stosunku pracy. W sytuacji, gdzie jedna ze stron nie wywiąże się z warunków tejże umowy, powinna liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie interesów obu stron.
 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie otrzymanej z CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej dokonuje z urzędu: zgłoszenia płatnika składek, jak i rejestruje do ubezpieczenia osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie danych jakie posiadał przed jej zawieszeniem. Natomiast jeżeli w trakcie nastąpiła zmiana kodu tytułu do ubezpieczeń z prawem do preferencyjnych składek to w takim wypadku jesteś zobowiązany zgłosić w ZUS zmianę kodu do ubezpieczeń na formularzach zgłoszeniowych. Przy zakończeniu składek preferencyjnych konieczne jest złożenie deklaracji ZUS ZWUA wyrejestrowującej z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 i kodem przyczyny 600. Datę wyrejestrowania wskazujesz dzień odwieszenia działalności. Należy również złożyć deklarację ZUA rejestrującą do ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 również z tą samą datą.
 10. W sytuacji, gdzie pracodawca został postawiony w stan upadłości lub wobec którego ogłoszona została upadłość musi przekazać całość dokumentacji pracowniczej profesjonalnej firmie zajmującej się przechowywaniem dokumentów, zapewniając na ten cel swoje środki finansowe. Natomiast, gdy pracodawcę, nie będzie stać na utrzymanie przechowywanej dokumentacji, sąd rejestrowy na wniosek pracodawcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stwierdzi, że pracodawca nie dysponuje środkami finansowymi na zapewnienie dalszego przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumenty te, trafiają do archiwum państwowego.
 11. Dokumentację związaną ze stosunkiem pracy w przedsiębiorstwie, w tym dotyczącą okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę (oraz inne dokumenty, na podstawie których dokonuje się ustaleń dotyczących podstawy wymiaru emerytury lub renty), przechowuje się przez okres 50 lat od zakończenia przez pracownika umowy o pracę. W skład podstawowych dokumentów, które należy obowiązkowo przechowywać należą: akta osobowe pracownika listy płac karty ewidencji czasu pracy dokumentacja płacowa na inne świadczenia związane z pracą, karty wynagrodzeń jak również inne dokumenty, na podstawie których ustalana jest podstawa emerytury lub renty
 12. Wyłącznie pracodawcy zatrudniający osoby przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od stycznia 2010 r. muszą odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ale nie za siebie, lecz za osoby zatrudnione. Obowiązek opłacania składki na FEP przez płatników składek, dotyczy wyłącznie pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ( zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych ) którzy świadczą pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Składki są opłacane tylko wówczas gdy te warunki są spełnione łącznie. Obowiązek opłacania składki powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania prac z tym związanych, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 13. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie naliczasz już i nie opłacasz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast nadal rozliczasz i opłacasz składki na ubezpieczenia: chorobowe ( jeśli przystąpiłaś do tego ubezpieczenia - ponieważ dla osób prowadzących działalność jest ono dobrowolne ), wypadkowe i zdrowotne. Jeżeli korzystasz z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne czyli z tzw. ZUS-u preferencyjnego, jesteś zwolniona z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 14. gołąbek

  urlop na żądanie

  Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w każdym roku kalendarzowym do 4 dni urlopu na żądanie w terminie wskazanym przez pracownika. Nie jest to urlop dodatkowy, lecz integralna część urlopu wypoczynkowego w ramach przysługującego pracownikowi wymiaru w danym roku kalendarzowym. Art. 1672 Kodeksu pracy wskazuje, że: pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Pracownik informujący o urlopie na żądanie, może powiadomić swojego pracodawcę o tym fakcie np. za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie. Jeżeli w zakładzie pracy, jest przyjęte składanie wniosków urlopowych dla celów rozliczeniowych, pracodawca może nałożyć na swoich pracowników obowiązek ich składania przy urlopie na żądanie po powrocie do pracy pracownika.
×